Chana

Chiken

Chole

Dhahivada

Rajma

Panjabi-sabji

Shahi-meat

Shambhar